Blog

AFECTA LA REFORMA FISCAL ALS SOCIS PROFESSIONALS?

Publicat el 30 de de març de 2015

Sóc soci i treballador d’una societat dedicada a la prestació de serveis tècnics: informes, certificacions i peritatges. M’afecta la reforma fiscal que ha modificat la tributació dels socis professionals? Moltes gràcies.

Per tal de respondre a la seva pregunta cal analitzar els socis i les societats als que afecta la reforma fiscal aplicable a partir d’aquest any 2015.

Així, si fins ara quan el soci d’una empresa treballava per aquesta i rebia una remuneració per les tasques desenvolupades, aquesta remuneració s’acostumava a percebre com a nòmina i es declarava com a rendiments del treball, és possible que ara hagi de declarar-los com a rendiments d’activitats econòmiques.

Això serà així si es compleixen dos requisits alhora: 1) Que les retribucions que vostè rep de la seva empresa derivin de la prestació de serveis professionals i 2) Que com a conseqüència de ser soci, vostè cotitzi en el règim d’autònoms o en una mutualitat alternativa.

Aquests socis, a partir d’ara, hauran de comunicar la seva alta al cens d’empresaris en l’epígraf que els hi correspongui segons els serveis que prestin i hauran d’emetre factures periòdiques per a aquests serveis, amb la corresponent retenció i IVA que els hi siguin aplicables.

També és important tenir en compte que aquest canvi normatiu afecta tant a les societats prestadores de serveis professionals acollides a la Llei de Societats Professionals (Llei 2/2007) com a les que no; arribant fins i tot a poder-se aplicar als socis que prestin serveis professionals a les seves empreses i que aquestes realitzin activitats empresarials.

Allò important doncs, serà analitzar el tipus de servei que presti el soci a l’empresa, per veure si tenen el caràcter de serveis professionals o empresarials, tenint present que un mateix soci pot realitzar diferents tasques en una empresa i algunes d’elles poden tenir el caràcter de professional i d’altres no.

En qualsevol cas, la pregunta que planteja necessita un estudi més concret pel seu advocat de confiança, tenint en compte tot l’esmentat.

 

Autora: Verònica Cuevas. Advocada col·laboradora