Blog

ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

Publicat el 29 de setembre de 2021

ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

Amb freqüència els joves fan servir el vehicle dels seus pares, sent aquests els únics que apareixen com a conductors del vehicle a la pòlissa d’assegurança. Així les coses, en cas de produir-se un accident la companyia d’assegurances podria negar-se a cobrir els danys al·legant que el fill de l’assegurat no apareix com a conductor. En aquest cas, cal plantejar-nos si seria factible demandar a la companyia reclamant la reparació dels danys propis i dels causats a tercers perjudicats.

Amb relació als danys causats a tercers, aquests coberts per l’assegurança obligatòria, la qual consisteix en una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys de tercers, amb independència de qui és el conductor o el prenedor de la pòlissa. No obstant això, la llei estableix algunes excepcions que no queden cobertes:

  • Els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o la defunció del conductor del vehicle causant de l’accident.
  • Els danys en els béns patits pel vehicle assegurat, per les coses que s’hi transportessin, pels béns del prenedor, de l’assegurat, del propietari o del conductor, així com els del cònjuge o els parents fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.
  • Els qui patissin danys a causa de la circulació del vehicle causant, si aquest hagués estat robat.

En resum, no es pot excloure de la cobertura de l’assegurança obligatòria dels automòbils els danys que pateixin els tercers, però sí els danys materials del vehicle assegurat.

Pel que fa als danys coberts per l’assegurança voluntària, la pòlissa en què es formalitzi el contracte d’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria podrà incloure amb caràcter potestatiu, cobertures lliurement pactades entre el prenedor i la companyia. Així doncs l’assegurança voluntària es planteja com un complement per les contingències que no cobreixi l’assegurança obligatòria.

Així doncs, caldrà estar a cada cas concret i analitzar si el risc està o no cobert per la referida assegurança. De manera que s’haurà d’analitzar el contingut del contracte per saber si el fill, possiblement jove i novell en la conducció, està o no inclòs en l’assegurança voluntària d’accident subscrita. És a dir, si l’assegurança voluntària incloïa a qualsevol conductor o tan sols al conductor declarat a la pòlissa.