Blog

AVANTATGES FISCALS PER LES FAMÍLIES MONOPARENTALS PER ADQUIRIR EL SEU HABITATGE HABITUAL.

Publicat el 19 de de maig de 2020

 

A partir del dia 1 de maig de 2020, a Catalunya, les famílies monoparentals tributaran un 5% per l’adquisició del seu habitatge habitual, quan el tipus general és del 10%.

REQUISITS PER ACOLLIR-S’HI:

1.- Que qui adquireix l’immoble sigui família monoparental (és a dir, formada per un o més fills/es menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona de qui depenen econòmicament). També si els fills majors de 26 anys tinguin un grau de discapacitat reconegut.

Les persones separades o divorciades, que tinguin la guarda dels seus fills, seran famílies monoparental si compleixen algun dels següents requisits: no percebi la pensió d’aliments fixada judicialment; o que la pensió d’aliments que cobra és inferior al 50 % de l’IRSC (Índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada fill; o que la persona hagi patit violència masclista; o també en el cas que l’altre progenitor estigui pres, hospitalitzat o en altres situacions similars durant un període superior a un any.

2.- Que les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars en l’última declaració de la renda (IRPF), siguin inferiors de 30.000’00 €. Aquesta xifra s’incrementarà en 12.000’00 € per cada fill que excedeixi del nombre de fills mínims que la legislació estableix, com a mínim, per a ser considerada família monoparental de categoria especial (que són aquelles amb 2 o més fills, o que el progenitor o un dels fills sigui discapacitat, o estigui incapacitat per treballar).

Es considera HABITATGE HABITUAL, el que constitueixi la residència de la família durant un termini continuat d’almenys 3 anys.