Blog

La protecció de l’habitatge habitual de l’emprenedor de responsabilitat limitada

Publicat el 28 de desembre de 2022
La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, modificada recentment per la Llei Crea i Creix (Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses) va introduir en el nostre ordenament jurídic la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL). L’ERL, amb independència de la seva activitat, pot limitar la seva responsabilitat derivada de deutes fruit de la seva...

> Consultar aquesta entrada


Règim de visites. Béns personals del menor

Règim de visites. Béns personals del menor

Publicat el 5 de desembre de 2022
El menor ha de portar tot el necessari perquè el període de convivència amb l’altre progenitor es dugui a terme amb normalitat

> Consultar aquesta entrada


Desheretament per manca de relació

Desheretament per manca de relació

Publicat el 28 de juliol de 2022
L’absència de tracte permet al testador privar els hereus dels drets que els podrien correspondre en la successió?

> Consultar aquesta entrada


Tutors i curadors: persones legitimades per instar-ne la destitució.

Tutors i curadors: persones legitimades per instar-ne la destitució.

Publicat el 26 de juliol de 2022
Els familiars del menor o de la persona amb discapacitat poden instar que els tutors o curadors siguin destituïts de les seves funcions?

> Consultar aquesta entrada


Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Publicat el 21 de juliol de 2022
Nova llei per a garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació

> Consultar aquesta entrada


Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Publicat el 25 de maig de 2022
Una associació de consumidors va demandar a una entitat bancària per considerar il·lícita la comissió de 2 euros que cobrava pels següents conceptes: Ingrés en efectiu realitzat per terceres persones amb informació addicional (concepte) incorporat al justificant a sol·licitud de l’ordenant. Rebut normalitzat pagat en efectiu. Inicialment, l’associació de consumidors va guanyar el plet, en...

> Consultar aquesta entrada


Processos de família: demandat en rebel·lia.

Processos de família: demandat en rebel·lia.

Publicat el 12 de maig de 2022
Quan el demandat no contesta la demanda se'l considera en rebel·lia i el procediment pot continuar sense la seva participació. Ara bé, si malgrat haver-se'l declarat en rebel·lia el demandat assisteix a la vista de judici, aquella declaració no pot implicar el reconeixement dels fets en què es fonamenta la demanda ni la conformitat amb les pretensions de la part actora. Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en la seva...

> Consultar aquesta entrada


Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

Publicat el 9 de maig de 2022
El Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 79/2022, de 2 de febrer de 2022 ha declarat la validesa d’una clàusula sòl d’un préstec per no apreciar falta de transparència per part de l’entitat bancària. El client havia delegat la contractació del préstec a un intermediari o assessor financer amb coneixements especialitzats perquè busqués finançament al mercat bancari mitjançant...

> Consultar aquesta entrada


Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

Publicat el 4 de març de 2022
La resolució d’un contracte de compravenda és un acte de disposició dirigit a recuperar la cosa venuda. Si la cosa venuda té diversos titulars, caldrà que tots ells manifestin la seva voluntat de resoldre el contracte o interposin la demanda de resolució. En cas que no tots els venedors volguessin resoldre el contracte, seria necessari conciliar interessos: els de qui vol recórrer als tribunals i els de qui no ho vol fer,...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCIS AMB UN ELEMENT ESTRANGER. Normativa de la UE per determinar la competència d'un Estat membre: Requisit de residència habitual i principi de no discriminació.

DIVORCIS AMB UN ELEMENT ESTRANGER. Normativa de la UE per determinar la competència d'un Estat membre: Requisit de residència habitual i principi de no discriminació.

Publicat el 2 de març de 2022
D'acord amb l'article 3.1.a) del Reglament 2201/2003 de la Unió Europea, els tribunals d'un Estat seran competents per conèixer d'una demanda de divorci en els següents casos: En cas que el demandant no sigui nacional d'aquell Estat, si hi ha residit de manera habitual, com a mínim, els 12 mesos immediatament anteriors a la presentació de la demanda. En cas que el demandant sigui nacional d'aquell estat, si hi ha...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9