Blog

COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

Publicat el 25 de febrer de 2022
La sentència del Tribunal Suprem de 27 de gener de 2022 resol el recurs interposat per una empresa contra una altra per competència deslleial. La recurrent inicialment havia demandat a una altra empresa reivindicant una patent, per entendre que aquesta era resultat d'un projecte d'investigació que havia dut a terme la primera. El referit projecte d'investigació s'havia desenvolupat sota la direcció d'un professor universitari que...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

Publicat el 14 de febrer de 2022
Es declara desproporcionat deixar de reconèixer-la per haver treballat els últims mesos d’un matrimoni de divuit anys de durada

> Consultar aquesta entrada


RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

Publicat el 11 de febrer de 2022
En data 13 de gener de 2022 un Jutjat d'Oviedo ha dictat la primera resolució tenint en compte la nova llei que reconeix als animals de companyia com a éssers dotats de sensibilitat, vigent des del dia 5 de gener de 2022. Es tracta d'una controvèrsia entre el propietari d'un gos qui, arran de traslladar-se a viure fora d'Espanya, deixà l'animal amb una cuidadora durant anys. En retornar al país, aquest reclamà que se li...

> Consultar aquesta entrada


PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

Publicat el 8 de febrer de 2022
Arran de l'entrada en vigor de la nova normativa de suport a les persones amb discapacitat el dia 3 de setembre de 2021, per la qual es modifica íntegrament el marc jurídic de les situacions de discapacitat, tota sentència dictada d'acord amb la normativa anterior ha de ser revisada judicialment per adaptar les mesures adoptades al nou marc normatiu. Aquesta revisió de les mesures acordades es pot dur a terme sense necessitat d'al·legar,...

> Consultar aquesta entrada


PRECONTRATE. Concepte i efectes.

PRECONTRATE. Concepte i efectes.

Publicat el 4 de febrer de 2022
El precontracte, també conegut com a contracte preliminar o preparatori, té com a objecte constituir un contracte. Exigeix com a nota característica que s'hi trobi configurada de manera preliminar una relació jurídica amb els seus elements bàsics i tots els requisits que les parts hauran de desenvolupar en un moment posterior, l'efectivitat del qual es deixa a voluntat de les parts contractants. Així doncs, el precontracte...

> Consultar aquesta entrada


EMPRESA. La responsabilitat dels administradors: acció social de responsabilitat.

EMPRESA. La responsabilitat dels administradors: acció social de responsabilitat.

Publicat el 28 de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la sentència de 21 de desembre de 2021 s'ha pronunciat sobre els efectes de la responsabilitat dels administradors derivada de l'incompliment del deure de lleialtat en el repartiment de fons d'una societat. Ha recalcat la rellevància de què els administradors no anteposin els seus interessos personals als de la societat, els quals es configuren d'acord amb els interessos del conjunt dels socis, sempre que aquests no resultin...

> Consultar aquesta entrada


ABANDONAMENT DE FAMÍLIA. L'impagament de les quotes de la hipoteca pot ser delicte.

ABANDONAMENT DE FAMÍLIA. L'impagament de les quotes de la hipoteca pot ser delicte.

Publicat el 25 de gener de 2022
L'impagament de les pensions d'aliments imposades pel Jutge o acordades entre els progenitors, recollides en una sentència de divorci o de mesures paternofilials pot ser constituïu de delicte si concorren altres circumstàncies contemplades a l'article 227 del Codi Penal. Així mateix, l'anterior es fa extensible a l'incompliment d'altres tipologies de prestacions o obligacions establertes en sentències dictades en...

> Consultar aquesta entrada


Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

Publicat el 24 de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la Sentència de 21 de desembre de 2021 ha dictaminat que un informe pericial mèdic és transcendental quan es tracta d'establir mesures de suport de màxima extensió a una persona amb discapacitat. Així doncs, el Tribunal ha considerat injustificada la denegació d'un informe pericial en un procediment judicial en el qual es plantejava la privació total al demandat de la seva autonomia personal...

> Consultar aquesta entrada


Accidents de trànsit: El procés penal interromp la prescripció de les accions civils a tots els perjudicats o només als que han estat part del procediment?

Accidents de trànsit: El procés penal interromp la prescripció de les accions civils a tots els perjudicats o només als que han estat part del procediment?

Publicat el 21 de gener de 2022
El termini per computar la prescripció de les accions civils per als perjudicats en un accident de trànsit comença a córrer un cop finalitza el procediment penal per sentència ferma, amb independència de què els perjudicats hagin estat o no part en el referit procediment penal, ja que aquests no podran demandar a la companyia d'assegurances fins que no hagi conclòs el procés penal. L'anterior es desprèn de la...

> Consultar aquesta entrada


Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

Publicat el 19 de gener de 2022
mercaderies en el termini pactat, l'adquirent pot optar entre dues possibilitats: Pot exigir el compliment del contracte i que se li entregui la mercaderia, encara que sigui tard. Pot optar per resoldre el contracte i anul·lar la comanda. Amb independència de l'opció que triï, l'adquirent pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis patits, sempre que els pugui acreditar. A tall d'exemple, si a...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9