Blog

FRE A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

Publicat el 12 de juliol de 2018
En els darrers anys han augmentat amb escreix els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha alarmat a les Administracions Públiques i les ha empès a fomentar plans d’actuació per atendre aquestes situacions. Alhora, però, també ha incrementat el fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, fet que d’igual manera causa un greu perjudici social....

> Consultar aquesta entrada


QUÈ PASSA SI DESISTEIXO D’UNA COMPRA D’UN IMMOBLE HAVENT ENTREGAT UNES ARRES?

Publicat el 8 de juny de 2018
El nou (i força desconegut encara) Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2018, regula tot el relacionat amb els contractes de compravenda d’immobles, i per tant també els aspectes legals de les arres. És norma habitual en la compravenda d’immobles, que un cop posats d’acord comprador i venedor ens els termes del contracte, es perfeccioni aquest mitjançant l’entrega d’una...

> Consultar aquesta entrada


Hi ha delicte en un accident de circulació?

Publicat el 9 de abril de 2018
Amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, es va produir un canvi important en relació als accidents de circulació. La nova llei va comportar la supressió de les faltes, amb la qual cosa, únicament ha quedat regulat i tipificat com a infracció penal els accidents de circulació amb resultat de mort o lesions causades per imprudència greu o menys greu....

> Consultar aquesta entrada


LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. COMENÇAR DE NOU SENSE DEUTES ÉS POSSIBLE.

Publicat el 15 de març de 2018
La legislació actual ens permet aconseguir l’extinció dels nostres deutes en cas d’insolvència, i poder començar de nou, el què coneixem com a llei de la segona oportunitat. En primer lloc, per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat -jurídicament anomenada (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet – BEPI)-, el primer pas serà presentar una sol·licitud de procediment per intentar un acord...

> Consultar aquesta entrada


La pensió d’aliments en els casos de guarda compartida.

Publicat el 18 de gener de 2018
La fixació d’un sistema de guarda compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre  i quan existeixi un desequilibri o una desproporció entre els ingressos d’ambdós progenitors, tal com així es preveu en l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya, i com la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut. És a dir, si després de la...

> Consultar aquesta entrada


MATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. MODIFICADA LA LLEI PER EVITAR DISCRIMINACIONS

Publicat el 14 de juliol de 2017
El passat 29 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la Llei 4/2017, de 28 de juny, que modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Voluntària. Aquesta modificació pretén posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, per aconseguir la igualtat de...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ CONTRA ELS BANCS PER LES CLÀUSULES SÒL

Publicat el 28 de juny de 2017
El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la restitució dels diners cobrats de més per aplicació de les clàusules sòl ha de produir-se des de la data de la signatura del contracte de préstec o crèdit hipotecari.             Aquest pronunciament va posar punt i final a la doctrina imposada pel Tribunal Suprem de que...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ DE LES DESPESES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA HIPOTECA

Publicat el 17 de març de 2017
Les entitats bancàries van imposar als consumidors la obligació d’assumir les despeses de formalització de les hipoteques. No obstant, la Sentència 705/2015, dictada el 23 de desembre de 2015 pel Tribunal Suprem, determina que aquesta actuació no s’ajusta a Dret.               - PER QUÈ ES POT RECLAMAR? Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem, de 23 de...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS (DIVISIÓ HORITZONTAL)

Publicat el 13 de novembre de 2015
  Les tasques de reforma dels articles reguladors de propietat horitzontal impulsades pel Parlament han donat els seus fruits, plasmats a la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.   La modificació es centra en refer el capítol III del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, corresponent a la normativa de la propietat horitzontal. D’aquesta manera, s’han...

> Consultar aquesta entrada


TRANSFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES SCP?

Publicat el 13 de novembre de 2015
A partir del dia 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats. És a dir, que tindran les mateixes obligacions comptables i tributàries que una Societat Mercantil (SL, SA). En primer lloc cal tenir en compte que jurídicament una SCP, o Societat Civil, és una agrupació d’autònoms per tal de dur a terme una activitat econòmica en...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9