Condicions generals de contractació

Els serveis que ofereix “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal” a través de la pàgina web www.matamalaonline.com, es regiran per les següents condicions que “el client” haurà d’acceptar expressament de forma prèvia a la contractació de qualsevol dels serveis ofertats:

1.- “El client” manifesta ser una persona amb plena capacitat per a contractar i obligar-se i que ha llegit, entén i accepta aquestes condicions generals de contractació.

2.- El prestador dels serveis ofertats és la societat professional “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal”, amb domicili social a Manresa (08242), al carrer Cardenal Lluc, núm. 9, 3r. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 37208, foli 115, full nº B-302806, inscripció 3ª, i proveïda del CIF B-63.710.696, i al registre de societats professionals de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Manresa.

3.- El prestador dels serveis es reserva la facultat de modificar les presents condicions de contractació, però els canvis només afectaran a les contractacions que es produeixin amb posterioritat a que els canvis s’hagin publicat.

4.- El client manifesta, sota la seva responsabilitat, que les dades personals que faciliti per a la contractació dels serveis són verídiques i les cedeix al prestador d’acord amb la Política de Protecció de Dades del prestador.

5.- L’objecte d’aquest contracte és una prestació de servei i que es regirà per la normativa legal aplicable i per les normes deontològiques de l’advocacia. A canvi de la prestació del servei contractat, el client abonarà els preus estipulats en cada cas, degudament publicats a la web.

6.- D’acord amb l’article 23 i següents de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa del procediment de contractació dels serveis de DIVORCIS I SEPARACIONS online, i de CONTRACTES D’ARRENDAMENT.

I.- El client envia una sol•licitud de servei indicant les seves dades personals necessàries.

II.- El client rep un formulari que ha d’omplir, amb indicacions i una guia per fer-ho.

III.- El client ens reenvia el formulari omplert, accepta les condicions generals de contractació i fa un primer pagament, en concepte de provisió de fons.

IV.- Finalitzarà el servei contractat i el client abonarà la quantitat restant del preu total publicat.

7.- L’entrega dels serveis contractats es farà a través de correu electrònic o, en el cas de separacions i divorcis, a través del Procurador del partit judicial corresponent escollit pel prestador del servei.

8.- Els preus indicats a la web, inclouen sempre l’IVA, i el client podrà sol•licitar la remissió de la corresponent factura.

9.- D’acord amb l’article 21.3 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, el prestador del servei ha posat a disposició dels consumidors una adreça postal (carrer Cardenal Lluc, 9, 3r de Manresa - 08242) i una direcció de correu electrònic (secretaria@bufetmatamala.cat), en la que el consumidor o client, pugui interposar les seves queixes i reclamacions i sol•licitar informació sobre el servei ofertat o contractat.

10.- El client, amb renuncia expressa del seu propi fur, es sotmet per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, als Jutjats de Manresa.