Blog

Consulta: assegurar els cobraments

Publicat el 31 de d'octubre de 2013

Tinc una petita empresa, i em costa molt arribar a final de mes per culpa dels nombrosos impagats i retards en el pagament per part dels meus clients. Concretament, el nostre client principal ens està pagant a 90 dies i em fa por que ens ho quedi a deure tot. Què puc fer? Em pot ajudar l’assessorament d’un advocat?

Els impagaments entre empreses, i dels particulars, realment està fent molt de mal al teixit industrial i comercial del nostre país i desgraciadament estem veient que s’ha convertit en una pràctica habitual. De cara a tractar la qüestió plantejada, deixi’m diferenciar dos supòsits: A) Un primer grup serien els retards en els pagaments. Aquí hi trobem aquells clients habituals que ens van pagant, se’ls veu bona voluntat i, tard i malament, però van complint. Ens aquests casos és molt important imposar-se un límit de marge (crèdit) en funció del volum d’operacions, i de la solvència econòmica del client concret. Si cal traspassar aquest marge de seguretat, és molt recomanable adoptar mesures de garantia de cobrament, com podrien ser: 1) avals personals dels socis o terceres persones 2)  establir una garantia hipotecària sobre immobles del client.

B) I el segon grup de supòsits, són aquells casos de clients que fa mesos que ja no paguen, ni se’ls veu cap mostra ni voluntat de fer-ho. És a dir, els impagaments. Aquí ja no tenim una relació que justifiqui seguir aguantant aquest deute, i el pas del temps, únicament implica augmentar el risc de no cobrar res. En aquests casos, és molt aconsellable que s’iniciïn els tràmits legals per la reclamació del deute. No necessàriament caldrà anar al Jutjat (realment s’ha d’evitar aquesta mesura tant com sigui possible), sinó que en moltes ocasions, el client morós que rep un burofax signat per un advocat, canvia d’actitud cosa que permet iniciar una negociació i evitar també que el deute ens prescrigui. En cas que aquesta reclamació extrajudicial no resulti, es pot plantejar la via judicial, però pels costos que comporta és important realitzar un estudi previ de solvència. En casos de volum important de deute i davant de la insolvència d’una societat, és possible, si es donen uns determinats requisits, reclamar directament contra el/els administradors de la societat que passen a respondre solidàriament amb el seu patrimoni present i futur.

En tots dos supòsits i pensant també específicament en donar una solució al deute amb el seu client principal, una de les millors opcions seria negociar amb el client la signatura d’un reconeixement de deute que s’elevaria a públic, on es determinaria: deute principal, termini i formes de pagament, possibles avaladors personals, meritació d’interessos ordinaris i moratoris en cas d’incompliment,...). Aquest mateix document també podria contemplar una garantia hipotecària sobre béns immobles i/o mobles sempre que aquests no estiguin ja gravats prèviament per altres hipoteques,... El més interessant d’aquest reconeixement de deute notarial és que en cas d’incompliment del client, podrem acudir al Jutjat amb un títol executiu directament que ens permetrà embargar béns del deutor sense haver de passar per un procediment judicial ordinari, recursos,... per tal que un jutge ens determini que realment el client ens deu una quantitat determinada de diners.

Un bon assessorament pot evitar-li molts problemes gestionant bé els riscos, preveient possibles insolvències i ajudar-lo a garantir el cobrament dels seus deutes. Espero que la resposta li hagi sigut útil i gràcies per la seva consulta.

JORDI MATAMALA I CUNILL

BUFET MATAMALA, Advocats