Blog

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

Publicat el 1 de desembre de 2021

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional en la seva recent Sentència núm. 161/2021 declara que el procediment judicial ha de tenir en consideració la concurrència de determinades circumstàncies en la figura del demandat i el seu impacte en el transcurs del procediment.

Aquesta sentència troba causa en el decret de desnonament de l’arrendatari d’un habitatge per manca de pagament de les rendes degudes a l’arrendador. L’arrendatari era una persona amb una discapacitat cognitiva, i l’arrendador i demandant era una societat propietària de l’immoble.

Malgrat que l’arrendatari s’oposà al desnonament al·legant que s’havia pagat tot el deute abans que es despatxés l’execució, també es va posar de manifest que es tractava d’una persona vulnerable a raó de la seva malaltia, acreditant-se amb un certificat mèdic. No obstant això, els tribunals van desestimar els motius d’oposició indicant que cap d’ells són motius d’oposició previstos a la llei.

Així doncs, l’arrendatari va sol·licitar empara al Tribunal Constitucional, el qual va concloure que, efectivament, al llarg del procediment s’havia produït una vulneració dels drets constitucionals de l’arrendatari, concretament, el dret a la tutela judicial efectiva. Consegüentment, anul·la les resolucions judicials impugnades i retrotrau les actuacions perquè es dicti una nova resolució judicial respectuosa amb el referit dret.

I és que des de les primeres actuacions judicials, l’arrendatari va posar de manifest la transcendència que tenia en el procediment la seva situació de discapacitat i, a l’entendre del Tribunal Constitucional, els tribunals haurien d’haver dut a terme les activitats necessàries per aclarir qualsevol dubte amb relació a aquesta circumstància de discapacitat i la seva rellevància a efectes del procediment.

El Tribunal Constitucional estableix que la protecció que la Constitució dispensa a les persones amb discapacitat no pot quedar condicionada per requisits formals, com són el previ reconeixement o la declaració judicial o administrativa de la situació d’incapacitat.