Blog

DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

Publicat el 13 de octubre de 2021

DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

El propietari de l'habitatge, encara que l'ús d'aquest s'hagi atribuït a l'altre cònjuge (o progenitor dels fills comuns), està obligat a pagar les quotes de la comunitat de veïns, sent el que tingui atribuït l'ús del domicili el que haurà de pagar els subministraments. L'anterior sempre que la sentència de divorci o de mesures a favor dels fills no hagi establert quelcom diferent.

Així ho ha reiterat el Tribunal Suprem en la seva sentència de data 13 de setembre de 2021, en la qual resolució un contenciós inicial pel propietari de l'habitatge, l'ús del qual s'havia atribuït a la seva exdona i als seus fills, i que reclamava que les despeses de la comunitat i les corresponents a la taxa d'escombraries, de les que s'havia hagut de fer càrrec ell d'ençà que es van divorciar.

Els tribunals inicialment li van donar la raó al demandant, ja que consideraven que qui es beneficiava de l'ús del domicili havia d'assumir les despeses ordinàries i comunes que se n'originés, cosa que incloïa les quotes mensuals ordinàries de la comunitat de propietaris, atès que es derivaven i són pròpies del manteniment i conservació de l'immoble, i deixava fora les derrames, càrregues i tributs que afectin directament el dret de propietat.

Nogensmenys, el Tribunal Suprem ha estimat el recurs interposat per la mare i ha assenyalat que si no existeix un pronunciament concret respecte el repartiment de les referides despeses en la sentència de divorci, el qual atribueixi de manera clara que el pagament de les despeses de comunitat a la part a qui se li va atribuir l'ús de l'habitatge, aquest correspon al propietari de l'habitatge, que en aquest cas és el marit.

Tanmateix, amb relació a la taxa d'escombraries, dona la raó al demandant, indicant que és la mare qui l'ha de sufragar.