Divorcis i separacions express

Heu decidit posar fi de mutu acord a la vostra relació? Des de Matamala Online us oferim un servei de tramitació judicial del vostre divorci, separació o dissolució de parella de fet de mutu acord.

Si teniu clars els termes de la vostra separació o divorci i només necessiteu orientació sobre els aspectes que cal regular, aquest servei online és la millor opció. Un procediment ràpid, econòmic i sense desplaçaments innecessaris.

Funcionament

1. Omplir formulari de sol·licitud
Envieu-nos les dades que us sol·licitem i rebreu un formulari per omplir, amb tota la informació necessària per guiar-vos en el procés.

2. Retorn de documentació i provisió de fons
Feu-nos arribar el formulari emplenat per correu electrònic o fax, juntament amb el pagament d’una provisió de fons de 200 €, que es descomptaran del preu final.

3. Revisió de l'esborrany i pagament del restant
En 48 hores rebreu l’esborrany del conveni regulador perquè el reviseu i us indicarem el despatx del procurador del partit judicial on s’hagi de presentar la demanda perquè passeu a signar-la. En aquest moment caldrà fer el pagament del preu restant.

4. Ratificació del conveni al Jutjat
Us citarem un dia i hora per anar al Jutjat a ratificar el conveni i atorgar poders de representació processal a favor del procurador.

5. Sentència definitiva
Rebreu cadascun la sentència definitiva.

Honoraris i tarifes

Els preus que s'indiquen en aquesta web per a la tramitació de separacions i divorcis de mutu acord inclouen tots els honoraris d'advocat i de procurador i IVA.

La tarifa inclou:

 • Lliurament d'un formulari adaptat a les característiques de cada cas concret i assessorament per escrit per poder-lo omplir correctament.

 • Estudi detallat per part d'un advocat de les circumstàncies I relacions familiars I econòmiques.

 • Redacció del Conveni Regulador d'acord amb les dades personals i circumstàncies indicades pels clients i, si escau, del Pla de Parentalitat.

 • Redacció de la demanda judicial de separació o divorci i assessorament processal durant la seva tramitació i fins a l'obtenció de la corresponent Sentència de separació o divorci i la seva inscripció al Registre Civil.

TARIFA ESTÀNDARD

Divorci o separació de mutu acord amb fills menors i/o béns a repartir.

500 €

Inclou:

Tramitació 100% online.
Redacció del Conveni Regulador, Pla de Parentalitat i demanda.
Honoraris d’advocat i procurador
IVA

TARIFA REDUÏDA

Divorci o separació de mutu acord sense fills menors ni béns a repartir.

350 €

Inclou:

Tramitació 100% online.
Redacció del Conveni Regulador i demanda.
Honoraris d’advocat i procurador.
IVA
 

Guia legal

Què és el divorci express o de mutu acord?

El divorci express és un procediment introduït per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, de jurisdicció voluntària. Aquest procediment permet als cònjuges sol·licitar el divorci conjuntament o per separat, sense necessitat de separació de fet o judicial prèvia i sense haver d’al·legar cap causa.

Es tracta d’un procediment ràpid i senzill que suposa un important estalvi de diners i temps per ambdós cònjuges.

Per poder accedir al divorci express resulta imprescindible que hagin transcorregut un mínim de 3 mesos des de la data del casament i que ambdós cònjuges estiguin d’acord en dissoldre el vincle matrimonial, així com en les mesures a adoptar . En cas que les parts no estiguin d’acord, ens trobarem davant d’un divorci contenciós, convertint-se en un procediment més llarg i complex.

La demanda de dissolució matrimonial per divorci, caldrà acompanyar-la d’un Conveni Regulador, en el qual es fixaran, com a mínim, les mesures pactades amb relació als següents aspectes:

 • La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat, establint-se el seu exercici de manera compartida o exclusiva, el règim de guarda compartida o individual; i en el seu cas, el règim d’estades i comunicació dels fills amb el progenitor no custodi.

  • A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat, en que es regulen les qüestions anteriors de manera més específica.

 • L’atribució de l’ús del domicili familiar i l’aixovar domèstic.

 • La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.

 • La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.

 • Les pensions d’aliments i/o compensatòries entre els cònjuges.

Perquè el Conveni Regulador tingui eficàcia jurídica, cal que sigui aprovat judicialment en Sentència, el qual passarà a tenir eficàcia executiva.

Si no és aprovat judicialment, serà vàlid, però els seus efectes seran més limitats, vinculant a les parts únicament pel que fa als pactes econòmics acordats.

Què és la separació judicial?

Mitjançant la separació judicial els cònjuges posen fi a la seva vida en comú, iniciant cada part una nova vida per separat. Ara bé, la separació no dissol el vincle matrimonial, per tant, els excònjuges no podran contraure matrimoni amb una tercera persona.

En cas de reconciliació entre les parts, durant el procediment o després de la sentència, serà suficient amb comunicar-ho al Jutge per posar fi al procediment iniciat o deixar sense efectes la sentència dictada.

Arran de la Llei 15/2005, de 8 de juliol, desaparegueren les causes de separació matrimonial, de manera que es podrà sol·licitar la separació judicial a petició d’ambdós cònjuges o d’un de sol amb el consentiment de l’altre , amb independència de com s’hagi celebrat el matrimoni, un cop hagin transcorregut 3 mesos des de la data del casament.

En les separacions de mutu acord, només es presentarà una demanda a la qual s’annexarà un Conveni Regulador, en el qual es fixaran, com a mínim, les mesures pactades amb relació als següents aspectes:

 • La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat, establint-se el seu exercici de manera compartida o exclusiva; el règim de guarda compartida o individual; i en el seu cas, el règim d’estades i comunicació dels fills amb el progenitor no custodi.

  • A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat, en què es regulen les qüestions anteriors de manera més específica.

 • L’atribució de l’ús del domicili familiar i l’aixovar domèstic.

 • La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.

 • La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.

 • Les pensions d’aliments i/o compensatòries entre els cònjuges.

Un cop separats judicialment, i en qualsevol moment, qualsevol dels cònjuges pot demanar el divorci.

Què succeeix en cas de separació d’una parella de fet amb fills en comú?

Si bé, la regulació legal de les parelles de fet varia en funció de la Comunitat Autònoma, en cas de fills en comú, les obligacions dels pares respecte dels seus fills són les mateixes en cas de matrimoni o de parella de fet.

En el cas de produir-se la ruptura d’una parella sense vincle matrimonial amb fills en comú, el procediment judicial a seguir serà el d’adopció de mesures paternofilials . Aquest procediment, serà molt similar al que es segueix per acordar les mesures d’una separació matrimonial o un divorci.

Aquest procediment es podrà iniciar per ambdós cònjuges o a petició d’un dels membres de la parella.

En cas de ser de mutu acord, es presentarà una sola demanda, la qual s’haurà d’acompanyar del Conveni Regulador, que haurà de contenir els següents acords:

 • El tipus de guarda i custòdia dels fills. Es podrà acordar la seva atribució individual a un dels progenitors o compartida entre els dos.

 • El règim d’estades i comunicació del progenitor no custodi.

 • L’atribució de l’ús del domicili familiar.

 • La pensió d’aliments a favor dels fills en comú.

 • La contribució dels progenitors en les despeses extraordinàries dels fills comuns.

Què és un Conveni Regulador? I un Pla de Parentalitat?

Conveni Regulador

El Conveni Regulador és el document que conté els pactes a què han arribat les parts amb relació als aspectes personals i econòmics del matrimoni i que regiran després del divorci o separació . Aquest s’haurà de presentar juntament amb la demanda de divorci o de separació matrimonial de mutu acord.

El Conveni Regulador haurà de contenir el següent contingut mínim:

 • El tipus de guarda dels menors i el tipus d’exercici de la pàtria potestat. La cura dels menors es podrà atribuir a ambdós progenitors o a un d’ells. El règim d’estades i comunicacions del progenitor que no en tingui la guarda.

A Catalunya caldrà acompanyar-se el Conveni Regulador d’un Pla de Parentalitat en el que es regularan amb major detall les qüestions relatives als fills comuns.

 • L’atribució de l’ús del domicili familiar i de l’aixovar domèstic. El Conveni Regulador haurà d’especificar a quin dels cònjuges correspondrà l’ús del domicili familiar i dels béns acumulats durant el matrimoni.

 • La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les seves bases d’actualització. Es fixarà la contribució dels membres de la parella a les despeses familiars, tant les relatives als fills comuns com als béns del matrimoni.

 • La liquidació del règim econòmic matrimonial, quan sigui procedent.

 • Les pensions compensatòries entre els cònjuges en cas de produir-se un desequilibri econòmic arran del divorci.

A fi que el Conveni Regulador tingui plena eficàcia jurídica, haurà de ser aprovat per un Jutge. Un cop aprovat judicialment, el Conveni Regulador tindrà l’eficàcia executiva d’una resolució judicial .

Per tant, en cas d’incomplir-se les mesures pactades, qualsevol de les parts podrà presentar una demanda executiva per tal que s’iniciï un procediment executiu per forçar-ne el compliment.

Les mesures acordades en el Conveni Regulador i aprovades per Sentències, es podran modificar quan sigui necessari per adaptar-les a les noves necessitats dels fills comuns o arran d’un canvi en les circumstàncies tingues en compte en el moment de la seva aprovació.

Pla de Parentalitat

El Pla de Parentalitat és un document en el qual s’especifiquen els compromisos dels progenitors amb relació a la guarda, cura i educació dels seus fills.

La finalitat del Pla de Parentalitat és evitar conflictes futurs sobre com han d’exercir els progenitors les seves responsabilitats parentals i proporcionar una major estabilitat als menors.

A Catalunya, s’estableix l’obligatorietat de presentar un Pla de Parentalitat en els procediments de divorci, separació o extinció de parella estable, sigui contenciós o de mutu acord.

En els procediments de mutu acord, el Pla de Parentalitat s’haurà de presentar conjuntament amb el Conveni Regulador i la demanda.

El Codi Civil de Catalunya estableix en el seu art. 233-9.2 el contingut mínim del Pla de Parentalitat, indicant que haurà de regular:

 • El lloc o llocs on residiran els fills habitualment. Incloent-se regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

 • Les tasques de les quals s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

 • Com s’han de dur a terme els canvis de guarda i com s’han de repartir les despeses.

 • El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

 • El règim d’estades dels fills amb cada progenitor durant els períodes de vacances i dates assenyalades.

 • El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de lleure.

 • La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.

 • La manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills

Aquesta figura legal pretén que els progenitors planifiquin de manera detallada l’exercici de la guarda dels fills comuns un cop s’hagi produït la ruptura de la parella, a fi de salvaguardar els interessos i el benestar dels seus fills.

Divorci online

Tens dubtes?