Blog

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Publicat el 21 de de juliol de 2022

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

En data 14 de juliol de 2022 va entrar en vigor la Llei 15/2022 que regula els drets i obligacions de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, estableix els principis d’actuació dels poders públics i preveu un catàleg de mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tots forma de discriminació, directa o indirecta, al sector públic o privat.

Es reconeix el dret de tota persona a la igualtat de tracte i no-discriminació, independentment de la nacionalitat, edat o residència legal. En virtut d’aquest dret, ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a tenir patologies i trastorn, llengua, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Així les coses, únicament es permetrà les diferències de tractament per criteris raonables i objectius, a fi d’assolir un propòsit legítim o estigui autoritzat expressament per llei o per disposicions generals destinades a protegir persones o grups de població que requereixen d’accions específiques perquè les seves condicions de vida millorin o per afavorir la seva incorporació al mercat laboral o l’accés a béns i serveis essencials i garantir que puguin exercir els seus drets i llibertats en condicions d’igualtat.

Es regula el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació en determinats àmbits de la vida política, cultural i social: feina per compte d’altri i feina per compte propi, participació en organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i d’interès social o econòmic, educació, atenció sanitària, serveis socials, accés a béns i serveis, seguretat ciutadana, administració de justícia, habitatge i establiments o espais oberts al públic, mitjans de comunicació, publicitat, intel·ligència artificials i mecanismes de presta de decisió automatitzats i activitats culturals i esportives.

Entre d’altres, es preveu la nul·litat de disposicions, actes o clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació.

La protecció del dret d’igualtat i de no discriminació es podrà dur a terme per la via civil, mitjançant un procediment tendent a la reparació del dany. Conseqüentment, es modifica la LEC per atorgar legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i no-discriminació, juntament als afectat, a l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació i a les persones que hi estan afiliades o en són sòcies.

En via administrativa, s’imposa a les administracions públiques l’obligació d’actuar contra la discriminació, quan en l’exercici de les seves competències en tinguin coneixement. En el procediment administratiu, es podran acordar les mesures necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes i proporcionades per eliminar la discriminació o comunicar els fets a l’administració competent.

Així mateix, a la jurisdicció contenciosa-administrativa s’estableixen les mateixes regles de legitimació que per l’àmbit civil.

Per altra banda, s’adapta també la via penal per quan els fets o actuacions discriminatòries puguin derivar en responsabilitat penal.

Entre les mesures de promoció de la igualtat en les administracions públiques, es preveu en l’àmbit de la contractació pública, amb relació a l’execució dels contracte, la possibilitat d’establir condicions especials a fi de promoure la igualtat de tracte i no-discriminació i fonamentar la inclusió de criteris qualitatius que facilitin la participació de membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del contracte.

Es crea també l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació, com a autoritat independent en l’àmbit de l’administració de l’Estat. La seva finalitat és la de protegir i promoure aquest dret, tant en el sector públic com en el privat. Entre d’altres funcions, se li atribueix legitimació per dur a terme accions judicials en defensa d’aquests drets i per interessar l’actuació administrativa per sancionar les infraccions en aquesta matèria i posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets que puguin ser constitutius de delicte.

S’estableix un règim sancionador en aquesta matèria, que preveu multes des de 300 euros a 500.000 euros, en funció de la qualificació de la infracció.

En última instància, es duen a terme múltiples modificacions legals, necessàries per adaptar l’ordenament jurídic a les previsions de la llei.