Blog

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Publicat el 21 de juny de 2021

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

El 25 de juny de 2021 va entrar en vigor la LO 8/2021, que té com a objecte la garantia dels drets fonamentals dels menors d'edat davant de qualsevol forma de violència, tenint en compte la naturalesa multidimensional dels factors de risc i de les seves conseqüències. Així doncs, es planteja una revisió i adaptació de la normativa vigent, realitzant-se modificacions i addicions als principals cossos legals, entre d’altres: la Llei d'Enjudiciament Criminal, la Llei d'Enjudiciament Civil, el Codi Penal, el Codi Civil, la Llei Orgànica del Poder Judicial, la Llei de Jurisdicció Voluntària, etc.

La Llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència planteja mesures per a garantir la integritat física, psíquica, psicològica i moral dels nens i adolescents davant qualsevol mena de violència, atorgant especial prioritat a la prevenció, la socialització i educació, tant dels menors, com de les famílies i la mateixa societat civil.

S'estableixen mesures de protecció, detecció precoç, assistència, reintegració de drets vulnerats i recuperació de la víctima. Es plantegen també mecanismes encarats a propiciar la col·laboració amb les comunitats autònomes, a fi d'afavorir que el conjunt d'administracions públiques, dins de l'àmbit de les seves competències, s'impliquin en la seva implementació.

Inicialment, la Llei realitza una delimitació detallada del concepte de violència sobre la infància i l'adolescència, indicant de manera clara els fins i criteris generals de la llei. Regula també la formació especialitzada de professionals, inicial i continuada, que tenen contacte habitual amb menors i contempla la necessària coordinació i cooperació entre les administracions públiques.

Al llarg del cos de la llei s'estableixen els següents drets i deures:

A. Drets dels nens i adolescents davants de la violència

 • Dret a informació i assessorament.
 • Dret a ser escoltats.
 • Dret a una atenció integral.
 • Dret a intervenir en el procediment judicial.
 • Dret a l'assistència jurídica gratuïta.

B. Deure de comunicació de situacions de violència

Afecta el conjunt de la ciutadania, que està obligada a comunicar de manera immediata a l'autoritat competent l'existència d'indicis de violència exercida a menors. Aquest deure és de major intensitat pels professionals encarregats de l'assistència, cura, ensenyança o protecció dels menors.

Amb aquesta finalitat, les administracions públiques hauran de proporcionar als referits professionals els mitjans necessaris, accessibles també per als menors, tenint especial rellevància els mitjans electrònics.

Es preveu també l'obligació de comunicar l'existència de continguts a la xarxa que constitueixin violència o abús sobre nens o adolescents, amb independència de si tenen caràcter delictiu o no.

C. Mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç de la violència sobre menors

Es preveuen per a tots els àmbits (familiar, educació, sanitat, esport, noves tecnologies, etc.) i per a totes les administracions, serveis socials, Forces i Cossos de Seguretats, etc. Regulant plans estratègics, protocols i reforçant recursos. Destacar les següents:

 • En els centres educatius es preveu la figura del coordinador de benestar pel correcte funcionament dels protocols i s'atendrà a la capacitació dels menors en matèria de seguretat digital.
 • En l'àmbit dels serveis socials, s'atribueix la condició d'agents de l'autoritat als funcionaris que hi treballen.
 • En l'àmbit de les Forces i Cossos de Seguretat, s'estableix l'obligació d'evitar prendre declaració a un menor, excepte en els casos que sigui absolutament necessària.
 • S'amplia l'exigència del requisit per activitats de contacte habitual amb menors de no haver comès delictes contra la llibertat o indemnitat sexual o de tràfic d'éssers humans. S'estén també l'obligació d'acreditar el requisit de no haver comès delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a tots els treballadors/es, per compte propi o d'altri, tant del sector públic com privat, així com als voluntaris.

D. Actuacions en centres de protecció de menors

Esdevé obligatori aplicar protocols d'actuació, atenció reforçada en la prevenció, detecció precoç i intervenció en els possibles casos d'abús, explotació sexual o tràfic d'éssers humans en què les víctimes siguin menors. Destacar també la supervisió dels centres per part del Ministeri Fiscal.

E. Organització administrativa

Es preveu la creació d'un Registre Central d'Informació sobre la violència contra la infància i l'adolescència per remetre informació les administracions públiques, el Consell General del Poder Judicial i les Forces i Cossos de Seguretat.

Es regula la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i es desenvolupa i amplia l'exigència del requisit per activitats de contacte habitual amb menors de no haver comès delictes contra la llibertat o indemnitat sexual o de tràfic d'éssers humans.

 

Endemés, aquesta llei implica una important tasca d'actualització i reforma de diferents cossos legals amb incidència en la lluita contra la violència sobre menors. Destaquem les següents modificacions:

A. Llei d'Enjudiciament criminal

 • Es recull en el text legal la jurisprudència que permet a les víctimes i perjudicats personar-se a la causa un cop hagi transcorregut el termini per formular escrit d'acusació, sempre que s'adhereixin als presentats pel Ministeri Fiscal o la resta d'acusacions, garantint així una major seguretat jurídica de víctimes i perjudicats.
 • S'inclouen excepcions a la dispensa de l'obligació de denunciar, obligant al cònjuge i familiars propers de l'autor a denunciar-lo si el delicte és greu i s'ha comès contra un menor o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció.
 • Es recullen excepcions a la dispensa de l'obligació de declarar a fi de protegir en el procés penal a persones menors d'edat o amb discapacitat necessitades d'especial protecció.
 • Regulació completa i sistemàtica de la prova preconstituïda i dels requisits necessaris per a la seva validesa.
 • Es modifiquen les mesures cautelars amb caràcter penal i amb naturalesa civil que poden adoptar-se durant un procediment penal que puguin afectar a menors d'edats o persones amb discapacitat.

B. Codi Civil

 • Es preveu la possibilitat d'adoptar cauteles que reforcin l'interès superior del menor en els processos matrimonials amb relació al compliment dels règims de guarda i custòdia. Tenint especial rellevància les previstes davant de l'existència d'un procés penal relacionat amb la violència domèstica.
 • Clarificació de la facultat de decidir el lloc de residència dels fills, corresponent a ambdós progenitors. Així doncs, en principi, es requereix el consentiment d'ambdós o, si no n'hi ha, de l'autoritat judicial, amb independència del règim de guarda establert.
 • Es preveu també la possibilitat d'acordar la suspensió cautelar en l'exercici de la pàtria potestat, guarda i custòdia i règim de visites i comunicacions, per apartar al menor d'una situació de perill, amb la garantia de l'audiència del menor.
 • Regulació dels supòsits de tutela i guarda provisional de les entitats públiques de protecció.

C. Codi Penal.

 • Nova regulació dels delictes d'odi:
 • L'edat s'incorpora com a causa de discriminació, tant amb relació a nens i adolescents com a persones d'edat avançada. S'inclou també l'aporofòbia i l'exclusió social.
 • S'estén el temps de prescripció dels delictes més greus contra menors i es modifica el dia d'inici del còmput del termini (a partir que la víctima hagi complert els 35 anys).
 • S'elimina el perdó de l'ofès com a causa d'extinció de la responsabilitat quan la víctima sigui menor.
 • S'inclou la imposició obligatòria de la pena de privació de la pàtria potestat als condemnats per homicidi o assassinat quan l'autor tingués un fill comú amb la víctima o el menor fos fill d'aquest.
 • Increment de l'edat, de 12 a 14 anys, a partir de la que és aplicable el subtipus agreujat del delicte de lesions.
 • Modificació del tipus agreujat d'agressió sexual, del tipus d'abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys i prostitució i explotació sexual i corrupció de menors.
 • Inclusió d'algunes limitacions a l'efecte d'extinció de la responsabilitat criminal pel consentiment lliure dels menors de 16 anys quan l'autor és una persona propera a la víctima, en edat i greu de desenvolupament físic i psicològic, sempre que no es tracti d'un atemptat contra la llibertat sexual del menor.
 • Modificació del delicte de sostracció de menors, podent ser subjecte actiu tant el progenitor custodi com el no custodi.
 • Es creen nous tipus penals relacionats amb l'ús dels mitjans tecnològics, en casos en què es promogui el suïcidi, l'autolesió o els trastorns alimentaris entre menors d'edat o delictes sexuals.

D. Llei d'Enjudiciament Civil

 • Oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors:
  • Reducció dels terminis del procediment (3 mesos).
  • Possibilitat que els menors escullin els seus defensors.
  • Possibilitat d'adoptar mesures cautelars.

E. Llei Orgànica del Poder Judicial

 • Es preveu la formació especialitzada de jutges i fiscals.

F. Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta

 • Es reconeix el dret a menors i persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció dret a l'assistència jurídica gratuïta amb independència dels seus recursos econòmics.

G. LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor

 • Revisió dels indicadors de risc.
 • Es facilita la intervenció dels serveis socials en casos d'urgència.
 • Es planteja un sistema de garanties en els sistemes de protecció a la infància, pensat especialment per a MENAs i adolescents sense cura parental.
 • S'inclouen les condicions i el procediment aplicable a les sol·licituds d'acolliment transfronterer de menors procedents d'altres estats de la UE o d'estats membres del Conveni de La Haya 19/10/1996.

H. Llei de Jurisdicció Voluntària

 • S'assegura el dret dels menors a ser escoltats en els expedients del seu interès, garantint el seu dret de defensa i a expressar-se lliurement.

I. Altres lleis que modifica

 • Mesures de protecció integral contra la violència de gènere (LO 1/2004)
 • Responsabilitat penal dels menors (LO 5/2000)
 • General penitenciària (LO 1/1979)
 • General de publicitat (L 34/1988)
 • Estatut de la víctima del delicte (L 4/2015)
 • Infraccions i sancions en l'ordre social (RDLeg 5/2000)
 • Autonomia del pacient (L 41/2002)
 • Ordenació de les professions sanitàries (L 44/2003)
 • Actualització de la denominació de l'especialitat en medicina legal i forense. (LO 7/2015)