Blog

LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. COMENÇAR DE NOU SENSE DEUTES ÉS POSSIBLE.

Publicat el 15 de de març de 2018

La legislació actual ens permet aconseguir l’extinció dels nostres deutes en cas d’insolvència, i poder començar de nou, el què coneixem com a llei de la segona oportunitat.

En primer lloc, per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat -jurídicament anomenada (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet – BEPI)-, el primer pas serà presentar una sol·licitud de procediment per intentar un acord extrajudicial de pagaments davant del Notari del seu domicili. En aquesta sol·licitud, s’indicaran les causes de la insolvència, es detallaran els deutes pendents, es farà un inventari dels béns i drets que tingueu, i s’especificaran els ingressos i les despeses mensuals, entre altres punts.

Com passa en el 99 % dels casos, els creditors no acceptaran la proposta que el Mediador nomenat pel Notari els hi farà (ja que proposarem una quitança molt elevada), i no serà possible l’Acord Extrajudicial de Pagaments, però lo important, com veurem més endavant, és haver-ho provat.

Fet això, es tramitarà el Concurs de creditors davant del Jutjat, es procedirà a liquidar tots els béns que tingui el deutor (se’n poden excloure d’aquesta liquidació béns que tinguin un valor residual i alguna altra excepció), i un cop s’hagin liquidat tots, es declararà finalitzat el Concurs i el Jutge decidirà si creu que ha estat una insolvència culpable o fortuïta. Només en el cas que es consideri fortuïta (que serà la majoria de casos), llavors el deutor podrà demanar el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

Pel què fa a l’habitatge habitual de la persona insolvent, si té una hipoteca i està al dia de pagaments de les quotes, molt provablement no s’haurà de liquidar i es podrà mantenir la propietat seguint pagant la hipoteca puntualment.

Hi ha molts detalls que per raons d’espai no podem comentar, però resumidament tenim dues formes d’aconseguir que el Jutge accepti el BEPI, o sigui que ens exoneri de pagar tots els deutes que quedin:

1.- Pagant tots els deutes generats per la tramitació del concurs (honoraris Mediador i Administrador concursal, honoraris d’advocat i poc més); i pagant la meitat de tots els deutes que tinguem amb Hisenda i Seguretat Social (si n’hi ha).

Si tenim aquests deutes saldats, i hem tramitat prèviament l’intent d’acord extrajudicial de pagaments davant del notari, tota la resta deutes quedaran exonerats! Començarem de zero.

Si pel contrari no s’ha tramitat l’acord extrajudicial davant del Notari, a part de pagar els deutes generats pel concurs, i els d’hisenda i seguretat social, també haurem de pagar el 25 % dels altres deutes ordinaris.

2.- L’altra opció és proposar una Pla de Pagaments pels crèdits d’hisenda i seguretat social i si s’acaba complint, també s’aconseguirà el BEPI. Començarem de zero.

És un mecanisme molt desconegut i poc utilitzat, però que en molts casos pot ser molt beneficiós. Assessoreu-vos bé, i lluiteu per la vostra “segona oportunitat”. A BUFET MATAMALA us hi podem ajudar.

 

Jordi Matamala i Cunill

Advocat.