Blog

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT. La solució per a molts autònoms i particulars afectats per la crisi de la COVID-19. Què és? Qui se'n pot beneficiar? Com funciona?

Publicat el 26 de de març de 2021

Arran de la pandèmia de la COVID-19 s’han generalitzat les situacions d’insolvència entre autònoms i particulars que han vist desaparèixer de manera sobrevinguda tots els seus ingressos, quedant-se sense mitjans per poder fer front al pagament dels seus deutes.

En aquest context, la Llei de Segona Oportunitat obre una via perquè molts autònoms i particulars que es troben en una situació delicada econòmicament puguin encarrilar de nou la seva vida, sense arrossegar indefinidament deutes que no poden satisfer, i començar de 0.

A continuació explicarem en què consisteix aquesta Llei.

 

QUÈ ÉS?

La Llei de Segona Oportunitat consisteix en un mecanisme equivalent als processos concursals de les empreses però dirigida a autònoms i particulars, permetent-los gestionar els seus deutes i recuperar-se d’una mala situació econòmica.

Es configura com un procediment que possibilita a un particular renegociar els seus deutes amb els seus creditors, i en cas de no arribar a acords, sol·licitar la cancel·lació del deute a un Jutge.

 

QUI SE’N POT BENEFICIAR?

La Llei de Segona Oportunitat es planteja com el recurs legal al qual poden recórrer tant particulars com autònoms, qui fins al 2015, responien de manera íntegra dels seus deutes amb el seu patrimoni present o futur.

La norma estableix tres condicions per tal de poder iniciar el procés:

 • Que no es disposi de patrimoni suficient per satisfer els deutes o que ja s’hagi liquidat.
 • Que el total del deute no superi els 5 milions d’euros.
 • Ser deutor de bona fe.

Per acreditar que es tracta d’un deutor de bona fe, s’hauran de complir els següents requisits:

 • Que el concurs no sigui culpable. És a dir, que la situació d’insolvència no hagi estat provocada o agreujada per dolo o culpa greu.
 • Que no hagi mentit sobre la situació d’insolvència ni s’hagi ocultat informació rellevant.
 • Que no hagi estat condemnat per delictes socioeconòmics, contra el patrimoni, de falsedat documental o contra els drets dels treballadors en els últims 10 anys.
 • Que s’hagi intentat arribar a un acord extrajudicial amb els creditors del deute abans d’iniciar el procés.
 • Que s’hagin satisfet els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats.
  • Es consideren crèdits contra la massa els originats després de la declaració del concurs, és el cas de les despeses de notaria i dels honoraris dels advocats.
  • Els crèdits privilegiats són les hipoteques i els deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • En aquest cas serà suficient amb acreditar que s’ha intentat pagar-los.
 • Que acrediti que no s’hagi acollit a la Llei de Segona Oportunitat en els últims 10 anys.  
 • Que no ha rebutjat una oferta de feina concorde amb la seva capacitat professional en els últims 4 anys.

 

COM FUNCIONA?

La Llei de Segona Oportunitat es basa en dos mecanismes: els acords extrajudicials i el benefici d’exoneració dels deutes.

El procediment s’inicia amb la presentació de l’expedient al notari del domicili del deutor, en el cas de particulars, o al Registre Mercantil o la Cambra de Comerç, en el cas d’autònoms i empresaris, i es nomena un mediador concursal que intentarà arribar a un acord amb els creditors.

En aquesta primera fase es pretén renegociar de les condicions del deute amb els creditors, proposant-los un pla i un calendari de pagaments. És freqüent la negociació de quitances i d’esperes, és a dir, reduccions en els imports deguts i ampliacions dels terminis de pagament, a fi que, un cop reestructurat el deute, el deutor satisfaci la major quantitat del deute possible.

En cas que la majoria dels creditors acceptin la reestructuració del deute, es tancarà l’acord i el deutor haurà de satisfer periòdicament els imports acordats fins a la liquidació del deute.

De no arribar-se a un acord, s’accedeix a la via judicial, a l’anomenat concurs consecutiu.

En aquesta fase es procedirà a la liquidació dels béns del deutor per pagar el deute existent, en cas que l’actiu del deutor no sigui suficient per satisfer el total degut, es sol·licitarà el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet, és a dir, la cancel·lació del deute pendent.  

El benefici d’exoneració del passiu insatisfet es pot concedir amb caràcter definitiu o provisional. Es concedirà amb caràcter definitiu i, per tant, produirà efectes immediats i definitius, quan el deutor hagi satisfet tots els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats i un mínim del 25% dels crèdits ordinaris quan hagi optat directament pel concurs consecutiu sense intentar arribar a acords extrajudicials.

En cas que el deutor no pugui satisfer els llindars de deute indicats, se li concedirà amb caràcter provisional, establint-se un Pla de Pagaments que haurà de complir per tal que es pugui alliberar de la resta del deute.

 

QUÈ PASSA AMB ELS DEUTES DURANT EL PROCEDIMENT?

Després d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat s’han de seguir pagant els deutes, ja que iniciar el procediment no cancel·la l’obligació de seguir pagant els crèdits, préstecs i altres deutes.

Tot i això, però, es pot sol·licitar al Jutge la congelació dels pagaments.

Ara bé, la Llei de Segona Oportunitat sí que paralitza tots els embargaments i execucions hipotecàries, de manera que, mentre duri el procediment no podran embargar-te els béns ni vendre casa teva.

 

ES PODEN CANCEL·LAR TOTS ELS DEUTES?

La Llei de Segona Oportunitat no elimina tots els deutes. Es podran cancel·lar els deutes ordinaris, subordinats i la part excedent de la garantia d’un crèdit privilegiat.

És a dir, si bé en teoria queden fora de la seva aplicació els deutes garantits amb penyora i hipoteca, la Llei de Segona Oportunitat sí que afecta la quantitat que falta per pagar del préstec després de l’execució hipotecària.

Per tant, es pot cancel·lar el 100% del deute amb el banc mitjançant una dació en pagament de facto. Així doncs, tot i perdre l'habitatge, t’assegures que el deute queda íntegrament cancel·lat.

Per altra banda, els deutes amb Hisenda i la Seguretat social, inicialment quedaven exclosos. Tanmateix, arran de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 381/2019, de 2 de juliol, es permet l’exoneració de fins a un 70% dels deutes que es tinguin amb les Administracions Públiques, permetent que el pagament del deute restant es pugui fraccionar durant un període de 5 anys.

 

ELS DEUTES ES CANCEL·LEN PER SEMPRE?

Els deutes desapareixeran de manera efectiva transcorreguts 5 anys, ja que prescriuen.

Durant aquest període, no s’hauran de pagar, però a sol·licitud dels creditors, es podrà revisar el cas, si aquests sospiten que s’ha obrat amb mala fe.

Es podrà tornar a sol·licitar el benefici de la Llei de Segona Oportunitat quan hagin transcorregut 10 anys d’ençà que es sol·licità per última vegada.

 

 

A BUFET MATAMALA comptes amb el millor equip professional especialista en Llei de Segona Oportunitat. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a viure sense deutes.