Blog

Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

Publicat el 19 de de gener de 2022

Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

mercaderies en el termini pactat, l'adquirent pot optar entre dues possibilitats:

  • Pot exigir el compliment del contracte i que se li entregui la mercaderia, encara que sigui tard.
  • Pot optar per resoldre el contracte i anul·lar la comanda.

Amb independència de l'opció que triï, l'adquirent pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis patits, sempre que els pugui acreditar.

A tall d'exemple, si a conseqüència de l'endarreriment en l'entrega, ha hagut de pagar un sobrepreu a un altre proveïdor, podrà sol·licitar una indemnització coincident amb aquest sobrepreu pagat.

En altres supòsits, serà més complex demostrar l'existència d'aquests danys i perjudicis, per exemple, si el venedor actuava de bona fe i no tenia coneixement de les conseqüències de l'endarreriment.

Per altra banda, en cas que es pactés l'entrega d'una quantitat determinada de mercaderies en un termini concret i el proveïdor únicament li pot fer entrega d'una part, l'adquirent s'hi pot negar. Així mateix, també pot acceptar la part de mercaderies que li pot entregar, la qual haurà de pagar i, pel que fa a la resta, podrà: exigir que se li entregui o anul·lar la comanda, podent reclamar una indemnització en qualsevol dels casos si pot acreditar la producció de danys i perjudicis.