Blog

Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

Publicat el 24 de de gener de 2022

Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

El Tribunal Suprem en la Sentència de 21 de desembre de 2021 ha dictaminat que un informe pericial mèdic és transcendental quan es tracta d'establir mesures de suport de màxima extensió a una persona amb discapacitat.

Així doncs, el Tribunal ha considerat injustificada la denegació d'un informe pericial en un procediment judicial en el qual es plantejava la privació total al demandat de la seva autonomia personal i patrimonial.

Es tractava d'un procediment iniciat a instància de la cònjuge d'un home amb seqüeles neurològiques conseqüència d'un ictus. Es pretenia la incapacitació total del seu marit, tant pel govern de la seva persona com del seu patrimoni, és a dir, sotmetre'l a tutela.

Al respecte, el Jutjat va establir diverses mesures d'extensió menor a les sol·licitades per l'esposa, acordant la modificació parcial de la capacitat d'obrar del marit per regir el seu patrimoni en el qual excedís de despeses ordinàries, anomenant un curador, una figura de menor intensitat que el tutor, qui complementa i no substitueix les capacitats de la persona a la qual representa.

Tanmateix, l'Audiència Provincial a què va recórrer l'esposa va declarar la incapacitat total del demandat pel govern de la seva persona i béns, i la va nomenar a ella tutora. La representació de l'espòs va interposar recurs davant del Tribunal Suprem al·legant que se li havia denegat la petició d'unir a les actuacions un informe pericial mèdic, a fi de determinar les mesures de suport que precisava després de l'ictus per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions, denegació que li havia suposat indefensió processal.

El Tribunal Suprem ha estimat el referit recurs, afirmant que es tracta d'una prova íntimament lligada a l'objecte del procés i que negativa del tribunal de citar al metge forense per tal que contestés a les preguntes de les parts i realitzés els oportuns aclariments de l'informe, especialment en tractar-se d'un tema tan transcendent com és la decisió relativa a la capacitat jurídica i la tipologia de mesures de suport a adoptar, li ha produït indefensió a l'espòs.