Blog

NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

Publicat el 28 de de desembre de 2021

NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

En data 5 de gener de 2022 entra en vigor el nou règim jurídic dels animals.

Aquest nou règim implica la modificació de diverses normes a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al reconeixement de la seva qualitat d'éssers vius sensibles. Concretament, tindrà implicacions en les següents àrees:

  • Crisis matrimonials. Es regula la convivència i cura dels animals comuns en cas de divorci o trencament de la convivència.
  • Drets reals i compravenda. S'adapta la normativa a la vertadera naturalesa dels animals i a la seva relació amb els éssers humans, sense perjudici de què, en certs aspectes, continuï sent d'aplicació supletòria el règim jurídic dels béns, mentre no existeixi una regulació específica de les relacions jurídiques i sempre que aquest règim sigui compatible amb la seva naturalesa i protecció. Es té com a objectiu l'extensió progressiva d'un règim protector per a tots els àmbits en els quals intervinguin els animals.

Per altra banda, encara que els animals siguin, en general, apropiables i objecte de comerç, la relació de la persona i l'animal s'ha de modular per la seva qualitat d'ésser viu sensible i els drets i facultats exercits sobre ells, d'acord amb el seu benestar i protecció, evitant el maltractament, abandonament i mort cruel o innecessària. Tot això fa necessari adaptar les nocions d'ocupació, fruits naturals, troballa, responsabilitat per danys i vicis ocults en la seva aplicació als animals. Endemés, s'estableix que els animals de companyia no podran ser objecte de penyora.

  • Successions. Es regula el destí dels animals en cas de mort del seu propietari sense disposició testamentaria sobre aquests.
  • Llei Hipotecaria. S'elimina la possibilitat d'hipotecar animals col·locats o destinats en una finca dedicada a l'explotació ramadera, industrial o d'esbarjo i es prohibeix el pacte d'extensió de la hipoteca als animals de companyia.
  • Es declaren inembargables els animals de companyia, en atenció al vincle afectiu amb la família amb la qual conviuen, sense perjudici de què es puguin embargar les rendes que aquests animals generin.