Blog

QUÈ PASSA SI DESISTEIXO D’UNA COMPRA D’UN IMMOBLE HAVENT ENTREGAT UNES ARRES?

Publicat el 8 de de juny de 2018

El nou (i força desconegut encara) Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2018, regula tot el relacionat amb els contractes de compravenda d’immobles, i per tant també els aspectes legals de les arres.

És norma habitual en la compravenda d’immobles, que un cop posats d’acord comprador i venedor ens els termes del contracte, es perfeccioni aquest mitjançant l’entrega d’una quantitat a compte del preu final. Aquest lliurament de diners és el què coneixem com a arres.

Ara bé, hem de saber que d’arres n’hi ha de dos tipus: les confirmatòries, que impliquen una senyal de conclusió del contracte amb l’entrega dels diners a compte del preu final; i les penitencials.

Aquestes últimes tenen la característica de que permeten el lliure desistiment del contracte per qualsevol de les parts sense necessitat de cap justificació per a fer-ho. Ara bé, si és el comprador qui desisteix, li suposarà perdre els diners entregats com a arres, i per contra, si el desestiment del contracte ve del venedor, aquest restarà obligat a retornar duplicada la quantitat que ha rebut del comprador en concepte d’arres penitencials.

Per a què siguin arres penitencials, cal que es digui així expressament en el contracte que es celebri. En cas contrari s’entendrà que són confirmatòries i que per tant les parts no podran desistir de la compravenda unilateralment.

Trobem dues novetats importants en aquesta nova regulació de les arres: en primer lloc, quan s’hagin pactat unes arres penitencials, si el comprador desisteix de celebrar el contracte per la negativa d’una entitat de crèdit a concedir-li el finançament o a acceptar la seva subrogació en la hipoteca, no perdrà la quantitat entregada d’arres sinó que el venedor les hi haurà de retornar.

I en segon lloc, quan el desestiment es produeixi a instàncies del venedor, com a mesura de garantia de la seva obligació de retornar-les doblades, es preveu la possibilitat de que l’entrega per part del comprador es pugui inscriure en el Registre de la Propietat, quedant l’immoble afecta a la seva devolució.

Si tens dubtes o necessites algun aclariment, pots contactar amb nosaltres. Segur que et podrem ajudar.

 

Jordi Matamala Cunill

Advocat