Blog

Pensió compensatòria i IRPF

Publicat el 8 de juny de 2021

Pensió compensatòria i IRPF

Una sentència recent del Tribunal Suprem estableix que els contribuents que satisfan pensions compensatòries acordades en el conveni regulador de separació o divorci, ratificat davant del Lletrat de l'Administració de Justícia o Notari, es podran reduir directament aquests imports de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) sense necessitat de posterior intervenció judicial.

Aquesta resolució s'ha dictat en el si d'un procediment contenciós entre un contribuent i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), quan aquest interposà una demanda contra les liquidacions provisionals de l'IRPF, en considerar que esqueia reduir les quantitats satisfetes per la pensió compensatòria a què venia obligat o que estaven consignades en les seves declaracions. El contribuent sol·licitava que es deixessin sense efecte les liquidacions i l'AEAT va ser condemnada a retornar les quantitats retingudes o aprovades pel jutge.

Tanmateix, el Tribunal Superior de Justícia va desestimar la demanda. El Tribunal basà la seva resolució en una interpretació literal de l'art. 55 de la LIRPF que regula aquesta reducció, indicant que la llei exigeix que les quantitats satisfetes per aquest concepte han d'haver estat establertes per decisió judicial o aprovades per un jutge, de manera que en cas que el conveni regulador que fixa la pensió compensatòria sigui aprovat per un Notari o un Lletrat de l'Administració de Justícia, no es podran reduir.

El contribuent recorregué dita resolució al Tribunal Suprem, que estimà la seva sol·licitud. El Tribunal Suprem indica que malgrat que la interpretació literal de l'art. 55 LIRPF pugui semblar que condueix a la conclusió del TSJ, cal tenir present en l'anàlisi de la qüestió l'impacte de la Llei de Jurisdicció Voluntària.

I és que amb l'entrada en vigor l'any 2015 de la Llei de Jurisdicció Voluntària, quan no hi hagi menors ni discapacitats involucrats, es possible divorciar-se o separar-se davant de Notari o el Lletrat de l'Administració de Justícia. Possibilitat que no existia quan es va aprovar la Llei de l'IRPF.

En conseqüència, el Tribunal Suprem considera que aquesta possibilitat dirigida a facilitar els tràmits de separació i divorci i alleugerir la sobrecàrrega de l'Administració de Justícia, es frustraria si s'exigís una intervenció judicial posterior quan s'hagués fixat una pensió compensatòria per tal que li fos aplicable la previsió de l'art. 55 de la LIRPF.

Per tant, conclou que la pensió compensatòria fixada davant de notari o del Lletrat de l'Administració de Justícia, entra en el supòsit de l'art. 55 de la LIRPF i per tant, el contribuent es podrà reduir aquests imports de la declaració de la renda.