Preguntes freqüents

Divorcis i separacions express

És necessari estar separat legalment per poder-se divorciar?
No, no és necessari. L'únic requisit per accedir al divorci és que hagin passat tres mesos des de la data del casament.

Si la meva parella no vol divorciar-se, em serveix aquest procediment de divorci express?
Malauradament si la seva parella no vol divorciar-se, caldrà presentar una demanda de divorci contenciós, amb un increment de temps i costos. En aquest cas, pot contactar amb nosaltres per obtenir més informació al respecte.

Puc divorciar-me a Espanya si sóc estranger?
Sí, l'únic requisit indispensable és que l'últim domicili conjugal estigui ubicat a Espanya, independentment de la nacionalitat o de la celebració del matrimoni a l'estranger.

Em puc tornar a casar si em separo legalment?
No, únicament si hi ha divorci. La separació únicament suspèn la vida en comú.

I si em divorcio?
Sí, el divorci extingeix el vincle matrimonial. Un cop ferma la sentència, el Jutjat comunica al Registre civil que el matrimoni ha quedat dissolt, i els dos membres de la parella ja es poden tornar a casar.

Puc reconciliar-me durant la tramitació del procediment de separació o divorci?
Durant la tramitació i abans que es dicti Sentència Sí.

I un cop dictada la Sentència?
La separació sí que admet la reconciliació, però el divorci no, ja que extingeix el vincle matrimonial. En tot cas es poden tornar a casar entre ells.

Què passa si un dels cònjuges no ratifica el conveni?
S'acordarà l'arxivament de les actuacions, a no ser que per causa justificada de la incompareixença, el Jutge al seu criteri assenyali un nou dia. En cas contrari, s'haurà de promoure un nou procés, en aquest cas contenciós, o tornar a presentar la demanda.

Quant temps es necessita per obtenir la Sentència de separació o divorci des que s'interposa la demanda?
Aproximadament 1 o 2 mesos si no hi ha fills. Si hi ha fills, de 2 a 3 mesos, ja que ha de donar el vistiplau el Fiscal, que vetlla pels interessos dels menors, i sempre depenent de la saturació dels Jutjats.

La regulació legal de la separació i el divorci són iguals a tot l'Estat?
No. En les diferents Comunitats Autònomes la regulació és específica i, a vegades, difereix en molt. La Llei aplicable dependrà del veïnatge civil dels cònjuges.

Es poden establir pensions d'aliments per fills majors d'edat que convisquin amb els pares?
Sí. Mentre els fills no siguin independents econòmicament o tinguin possibilitat de ser-ho, els pares tenen l'obligació d'alimentar-los.

Quina documentació em farà falta per tramitar el divorci?
És necessari aportar al Jutjat amb la demanda, els certificats literals tant del matrimoni, i dels naixements dels fills comuns.

Com puc obtenir aquests Certificats?
Aquests certificats s'expedeixen per part del Registre Civil on es vagin inscriure el matrimoni i els naixements que poden ser llocs diferents. Es poden demanar tant presencialment com de forma telemàtica per internet.

En el procediment de divorci podem fer el repartiment dels béns el comú?
Sí, en el divorci express també es pot preveure la dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial. Quan iniciïs la tramitació a la nostra web, en el formulari que rebràs per omplir, hi ha tota la informació al respecte.

Qui és el Procurador i quina funció fa?
El Procurador és un llicenciat en dret, que ostenta la representació dels ciutadans davant dels Jutjats. Està en permanent contacte amb els Jutjats i els advocats.

En cas de custòdia compartida, això vol dir que no hi haurà pensió d'aliments?
No necessàriament. Cal assegurar d'alguna forma que ambdós cònjuges, en funció de les seves possibilitats contribuiran als aliments dels menors i a les despeses extraordinàries que sorgeixin.

Els acords que s'adoptin ara es poden modificar un cop es tingui la Sentència?
No. Només es podran modificar els acords que s'hagin plasmat en un Conveni de separació o divorci, per acord exprés entre els cònjuges, o per un canvi substancial en les circumstàncies (pèrdua del lloc de treball, canvis de domicili...) i així ho estimi oportú el Jutge.

En cas de modificació d'una Sentència de divorci quin jutjat serà el competent?
En aquests procediments ho serà el mateix que va dictar la Sentència que es pretén modificar.

Redacció i revisió de contractes d'arrendament

Quina és la durada mínima d'un arrendament?
El contracte tindrà la durada que lliurement acordin les parts. A falta de pacte, la durada és d'1 any. A partir de l'any, el contracte es prorroga de forma automàtica cada any, fins a un màxim de 3 anys. Arribat aquest període, si cap de les parts diu res, es prorrogarà automàticament un any més, sempre i quan l'arrendatari no desisteixi del contracte.

Puc rescindir el contracte com a llogater?
Sí, notificant-lo amb un mes d'antelació i sempre que hagin passat 6 mesos des de la celebració del contracte. En el contracte però es pot pactar que en cas de desestiment de l'arrendatari, aquest hagi de satisfer una indemnització equivalent a una renda de lloguer per cada any que resti per complir.

Què es la fiança?
És una garantia pels possibles danys i desperfectes que el llogater pugui causar a la vivenda que no derivi del seu ús habitual.
 
L'ha de pagar el llogater al propietari en metàl•lic per imperatiu legal en el moment de la signatura del contracte i equival a una mensualitat de renda, per a ús d'habitatge, o a dues mensualitats, pels casos de ús diferent a l'habitatge.

Es retorna la fiança un cop finalitzat el contracte?
L'import de la fiança es retorna íntegrament al llogater quan finalitza el contracte sempre i quan s'entregui la vivenda en perfecte estat. Si s'han produït danys es descomptaran de l'import de la fiança

És obligatori dipositar la fiança?
Depèn de la Comunitat Autònoma. En algunes és obligatori, com Catalunya, Madrid i Andalusia.

Què passa si no diposito al fiança?
Doncs que el seu incompliment comporta sanció que dependrà també de la Comunitat Autònoma, ja que si és obligatori s'està cometent una infracció.

Qui ha de pagar les reparacions de l'immoble?
Si no s'estableix res al respecte en el contracte, s'estarà al que estableix la Llei: les reparacions menors seran a compte de l'arrendatari i les de major entitat per compte de l'arrendador.

Es pot prohibir a l'arrendatària la tinença d'animals domèstics?
Efectivament, els pactes entre les dues parts són possibles sempre que no siguin contraris a la llei. Si l'arrendador per motius determinats exigeix la prohibició d'entrada a l'habitatge d'animals domèstics, i així es pacta en el contracte expressament, l'incompliment podria suposar la resolució del contracte.

L'arrendatari pot subarrendar l'habitatge?
Només ho podrà fer si el propietari li ho autoritza expressament o així s'ha pactat en el contracte. L'habitatge només es podrà subarrendar de forma parcial i el preu mai podrà accedir del preu de l'arrendament.

Què passa si la finca arrendada és subhastada pel banc?
En aquest cas, si el contracte d'arrendament no consta inscrit al Registre de la Propietat, un cop adjudicada la finca judicialment, el contracte d'arrendament s'extingeix. Si pel contrari, l'arrendament s'ha inscrit al Registre de la Propietat amb anterioritat a la hipoteca que s'executa, la durada de l'arrendament s'haurà de respectar per part del nou propietari.

Com s'actualitza la renda?
La renda de l'arrendament, si no es pacta el contrari, s'actualitzarà anualment, el mes que compleixi l'any d'inici del contracte, d'acord amb la variació percentual que hagi experimentat l'IPC estatal durant els dotze mesos immediatament anteriors a l'actualització.

En cas de venda de la finca arrendada, l'arrendatari pot adquirir-la amb preferència?
Si. L'arrendatari tindrà dret de tempteig i retracte sobre la finca arrendada d'acord amb les condicions i terminis que estableix la llei. Tanmateix, les parts poden excloure del contracte aquests drets d'adquisició preferent.