Blog

Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

Publicat el 4 de març de 2022

Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

La resolució d’un contracte de compravenda és un acte de disposició dirigit a recuperar la cosa venuda. Si la cosa venuda té diversos titulars, caldrà que tots ells manifestin la seva voluntat de resoldre el contracte o interposin la demanda de resolució.

En cas que no tots els venedors volguessin resoldre el contracte, seria necessari conciliar interessos: els de qui vol recórrer als tribunals i els de qui no ho vol fer, però ha de formar part del procediment per poder assolir un pronunciament sobre el fons. Qui s’oposi a interposar conjuntament la demanda haurà de formar part del procés com a demandat a fi de tenir ben constituïda la relació processal.

Així mateix, ho ha recordat el Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 105/2022 de 8 de febrer de 2022. La referida sentència resol un litigi iniciat arran de la venda per part d’un matrimoni d’un immoble en règim de guanys al fill comú. Anys més tard, un cop divorciats, a causa dels impagaments del comprador, el pare interposa individualment, sense comptar amb el vistiplau de la mare, una demanda de resolució del contracte de compravenda.

El jutjat va donar la raó al pare, en considerar-lo legitimat i apreciar que la seva acció suposa un benefici per a la societat de guanys no liquidada, sense que constés que l’exdona s’oposés al procediment.

Tanmateix, l’Audiència Provincial que va conèixer del recurs interposat pel fill va assenyalar que per resoldre el contracte calia concurrència d’ambdós titulars del bé venut. I és que el pare va actuar només en el seu interès, ja que la mare donava suport al fill.

Així les coses, el Tribunal Suprem donant resposta al recurs de cassació interposat pel pare va apreciar que el seu interès era legítim, això no obstant, la mare també era venedora, pel que es veia afectada per la sentència que es dictés. Per això, va decidir retrotraure les actuacions a l’acte de l’audiència prèvia del judici perquè el pare, en el termini que se li doni, dirigeixi la demanda també contra l’exdona.

 

- Per a més informació, consulteu aquesta pàgina web