Blog

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

Publicat el 23 de setembre de 2021

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

El 26 de juny de 2021 varen entrar en vigor un conjunt de reformes en matèria de protecció dels menors, les quals es va exposar de manera sintetitzada en aquest article.

Una d’aquestes noves mesures permet que, quan es dicta una ordre de protecció amb mesures de contingut penal i existeixin indicis fundats que els fills menors d’edat han presenciat o patit violència de gènere i hi han conviscut, es suspengui el règim de visites de l’inculpat respecte dels menors que en depenguin. Val a dir que, aquesta suspensió no resultaria procedent si no es considerés convenient per a l’interès superior del menor, un cop avaluada la situació per part del jutge.

En atenció doncs a aquest reforma, cal concloure que, d’entrada, en supòsits de normalitat, resulta procedent establir un règim de visites i que la seva suspensió és l’excepció. Tanmateix, quan es produeix un acte de violència de gènere o de violència contra els fills, la norma fonamental és que procedeix la suspensió del règim de visites, tret que, de manera fundada, i en observança de l’interès superior del menor, el jutge consideri que les visites són procedents. Així doncs, en casos de violència de gènere o violència contra els fills, l’excepció serà fixar un règim de visites.

En aquests casos, seria el progenitor investigat o condemnat per la via penal qui hauria d’acreditar que es protegeix millor l’interès superior del menor si es fixa o es manté un règim de visites. Per contra, la part que demana la suspensió hauria d’argumentar el perjudici que la relació paternofilial generarà en els menors.

En aplicació de la nova normativa, el jutjat d’instrucció o el de violència sobre la dona té competència per suspendre d’ofici el règim de visites. Si l’ordre de protecció no conté pronunciament sobre la suspensió del règim de visites, s’hauria d’instar de part aquesta suspensió. Això es durà a terme mitjançant un expedient de jurisdicció voluntària, un procediment especial més àgil i senzill.

No obstant això, si es produeix mentre el divorci està en tràmit o en el procés d’adopció de mesures a favor dels fills després de la ruptura entre els progenitors, l’advocat podrà dur a terme la petició de la suspensió del règim de visites en el mateix procediment. Fins i tot, si ja ha recaigut sentència, però aquesta ha estat recorreguda per alguna de les parts i el recurs està en tràmit, es podrà presentar un escrit de fets nous per a sol·licitar la suspensió del règim de visites davant del tribunal que estigui coneixent del recurs, és a dir, l’audiència provincial que correspongui.

 


- Per a més informació, consulteu aquesta pàgina web